जै दिन त्योर-म्यरो नि होलो,एक दिन तो आलो,उ दिन यो दुनी में..जनगीतों के महारथी थे “गिर्दा”

घुनन मुनई नि टेक जैंता एक दिन तो आलो, उ दिन यो दुनी में  जै दिन कठुलि रात ब्यालि पौ फाटला को कड़ालो ता एक दिन तो आलो, उ दिन…